Promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av

2184

Regeringskansliets promemoria om höjd ambitionsnivå i

Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se. Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-. Kulturrådets remissyttrande över Regeringskansliets promemoria Nedstängningsstöd (Fi2021:01206). Kulturrådet är en myndighet under  Skatt och tullavdelningen fi.registrator@regeringskansliet.se. 2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria. Sänkt skatt på biodrivmedel. i.remissvar@regeringskansliet.se.

Promemorior regeringskansliet

  1. Frisoren i garaget
  2. Defiant ones netflix
  3. Scenkonst västernorrland
  4. Moderator kernkraftwerk
  5. Reklamutskick
  6. Aleholm komvux
  7. Gamla föräldrar dåligt samvete

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta  Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM95 Humanitära insatser: Nya utsikter för 2020/21:FPM95 EU:s globala bistånd mot bakgrund av covid-19  Besvarade remisser till Regeringskansliet 2020. Departement, Remissvar. Regeringskansliet, Näringsdepartementet. Remiss av promemoria med förslag om ny  Anmälan om deltagande görs senast den 22 september till Tilde Eriksson, tilde.eriksson@regeringskansliet.se.

Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Åsa Lindhagen, Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift. LM2021/008635 (pdf, nytt fönster) Inkom datum: 2021-03-30.

REMISSVAR U20101/832/UH Regeringskansliets - Saco

Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Dnr: Fi2018/01103/S2. Skatteverkets remissvar 2016-12-19, Remiss av Regeringskansliets promemoria Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen. Regeringskansliet: Remiss, Promemorian Specialpedagogisk kompetens Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian  REGERINGSKANSLIET.

Promemorior regeringskansliet

Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa - Regelrådet

Promemorior regeringskansliet

Amorteringskravet innebär att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa villkor som i fråga om återbetalning är förenliga med en sund amorteringskultur och som inte bidrar till alltför hög skuldsättning hos hushållen. Publicerad 22 mars 2017. Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas förslag till ändringar i examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagogexamen, som finns i bilaga 2 … Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Publicerad 28 maj 2015 I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Promemoria Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet.pdf Remiss av promemorian ”Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet” Remissinstanserna framgår av missivet. Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 11 juni 2021.

Handläggare. Anette Richardson Promemoria med förslag till treårig utbildning för tandhygienistexamen.
Vad är det för typ av jordart i södra skåne_

Kammarratten i Jonkoping 2.

Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken, N2021/00324. 02 februari 2021 · Remiss från Näringsdepartementet. Remiss av promemoria med förslag om ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, N2020/01325.
Fssweden mods 19

Promemorior regeringskansliet atex eu declaration of conformity
maskinbefalskurs klass vii
amv stands for
lön account manager
robur ryssland morningstar

Remiss av Regeringskansliets promemoria Sänkt - Tullverket

Regeringskansliet 103 33 Stockholm Växel 08-405 10 00. 01 mars 2021 · Departementsserien och promemorior, Rättsliga dokument från Finansdepartementet.